میکا فسفری

معرفی: میکا به گروهی از کانی های زمینی اطلاق می شود که منشا این کانی ها سنگ های آذرین و…

تومان 26,300

میکا صورتی تیره

معرفی: میکا به گروهی از کانی های زمینی اطلاق می شود که منشا این کانی ها سنگ های آذرین و…

تومان 26,300

میکا سبز دودی

معرفی: میکا به گروهی از کانی های زمینی اطلاق می شود که منشا این کانی ها سنگ های آذرین و…

تومان 26,300

میکا ماشی

معرفی: میکا به گروهی از کانی های زمینی اطلاق می شود که منشا این کانی ها سنگ های آذرین و…

تومان 26,300

میکا گلبهی

معرفی: میکا به گروهی از کانی های زمینی اطلاق می شود که منشا این کانی ها سنگ های آذرین و…

تومان 26,300

میکا نوک مدادی

معرفی: میکا به گروهی از کانی های زمینی اطلاق می شود که منشا این کانی ها سنگ های آذرین و…

تومان 26,300