رنگ خمیری طوسی

معرفی: رنگ های خمیری اپوکسی از جمله رنگ های خمیری(paste ) پرکاربرد در صنعت کاربا رزین است که در انواع…

تومان 37,800

رنگ خمیری اُخرا

معرفی: رنگ های خمیری اپوکسی از جمله رنگ های خمیری(paste ) پرکاربرد در صنعت کاربا رزین است که در انواع…

تومان 37,800

رنگ خمیری نارنجی

معرفی: رنگ های خمیری اپوکسی از جمله رنگ های خمیری(paste ) پرکاربرد در صنعت کاربا رزین است که در انواع…

تومان 37,800

رنگ خمیری پرتقالی

معرفی: رنگ های خمیری اپوکسی از جمله رنگ های خمیری(paste ) پرکاربرد در صنعت کاربا رزین است که در انواع…

تومان 37,800

رنگ خمیری زرد

معرفی: رنگ های خمیری اپوکسی از جمله رنگ های خمیری(paste ) پرکاربرد در صنعت کاربا رزین است که در انواع…

تومان 37,800

رنگ خمیری قرمز

معرفی: رنگ های خمیری اپوکسی از جمله رنگ های خمیری(paste ) پرکاربرد در صنعت کاربا رزین است که در انواع…

تومان 37,800

رنگ خمیری گل ماشی

معرفی: رنگ های خمیری اپوکسی از جمله رنگ های خمیری(paste ) پرکاربرد در صنعت کاربا رزین است که در انواع…

تومان 37,800

رنگ خمیری سبز

معرفی: رنگ های خمیری اپوکسی از جمله رنگ های خمیری(paste ) پرکاربرد در صنعت کاربا رزین است که در انواع…

تومان 35,300