اکلیل بنفش صورتی ریز

معرفی: پودر اکلیل مخصوص کار بار رزین اپوکسی با رنگ های مختلف از جمله نقره ای – طلایی- قرمز- پوست…

تومان 43,000

اکلیل مسی درشت

معرفی: پودر اکلیل مخصوص کار بار رزین اپوکسی با رنگ های مختلف از جمله نقره ای – طلایی- قرمز- پوست…

تومان 43,000

اکلیل مسی روشن ریز

معرفی: پودر اکلیل مخصوص کار بار رزین اپوکسی با رنگ های مختلف از جمله نقره ای – طلایی- قرمز- پوست…

تومان 43,000

اکلیل طلایی مسی درشت

معرفی: پودر اکلیل مخصوص کار بار رزین اپوکسی با رنگ های مختلف از جمله نقره ای – طلایی- قرمز- پوست…

تومان 79,000

اکلیل طلایی ریز

معرفی: پودر اکلیل مخصوص کار بار رزین اپوکسی با رنگ های مختلف از جمله نقره ای – طلایی- قرمز- پوست…

تومان 43,000

اکلیل نقره ای درشت

معرفی: پودر اکلیل مخصوص کار بار رزین اپوکسی با رنگ های مختلف از جمله نقره ای – طلایی- قرمز- پوست…

تومان 43,000

اکلیل نقره ای ریز

معرفی: پودر اکلیل مخصوص کار بار رزین اپوکسی با رنگ های مختلف از جمله نقره ای – طلایی- قرمز- پوست…

تومان 43,000

اکلیل مسی ریز

معرفی: پودر اکلیل مخصوص کار بار رزین اپوکسی با رنگ های مختلف از جمله نقره ای – طلایی- قرمز- پوست…

تومان 43,000